Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

W dniu 24. 05. 2018r POLBIOM zorganizowa? ,,Info day” projektu FORBIO.
Wyg?oszono nast?puj?ce referaty:

  • FORBIO – ,,Promowanie zrównowa?onej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych rolniczo w Europie” - przedstawienie projektu www.forbio-projekt. eu .?
  • Uwarunkowania produkcji biopaliw zaawansowanych w UE.
  • Wska?niki wykorzystywane do oceny zrównowa?onej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO.
  • Analizy przypadku w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO,
  • Dost?pno?? biomasy w Polsce,
  • Ocena zrównowa?enia technologii przetwarzania energii z biomasy.
  • Emisje szkodliwych gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw.
  • Bariery utrudniaj?ce wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO.
Ponadto przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) przedstawi? mo?liwo?ci aplikowania projektów w zakresie badań i innowacji w programie Horyzont 2020 (www.kpk.gov.pl). Kolejne spotkanie odb?dzie si? na pocz?tku wrze?nia 2018r.
W dniach 10 – 11 kwietnia w Monachium odby?o si? spotkanie konsorcjantów w projekcie FORBIO, w którym uczestniczy? tak?e POLBIOM. Uczestników spotkania go?ci? w swojej siedzibie koordynator projektu - WIP Renewable Energies. Spotkanie by?o okazj? do zapoznania si? z post?pami w projekcie i zaplanowania przysz?ych dzia?ań.

Trwaj? prace nad identyfikacj? barier (technologicznych, prawnych, spo?ecznych i innych) utrudniaj?cych szersze wykorzystanie biomasy z obszarów zdegradowanych na cele energetyczne. Analizy obejmuj? zlokalizowane w Niemczech, we W?oszech i na Ukrainie obszary testowe, ale dotycz? tak?e innych potencjalnych obszarów w krajach partnerskich. Analizowane s? tak?e kwestie ekonomicznej op?acalno?ci wybranych ?cie?ek wykorzystania biomasy w zale?no?ci od lokalnych uwarunkowań. W dalszej cz??ci trwania projektu wyniki b?d? upowszechniane ?eby promowa? wykorzystywanie terenów zdegradowanych do produkcji biomasy na cele energetyczne i przezwyci??a? wykryte bariery oraz wskazywa? w?a?cicielom gruntów potencjalne korzy?ci z takiego sposobu zagospodarowania.

Zaplanowano, ?e kolejne spotkanie odb?dzie si? we wrze?niu i po??czone b?dzie z wizyt? studyjn? na jednym z obszarów testowych projektu we wschodnich Niemczech oraz szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów.

W dniach 12-14 pa?dziernika w Carbonii na Sardynii odby?o si? spotkanie konsorcjum realizuj?cego projekt FORBIO, w którym z ramienia POLBIOM uczestniczy?a Anna Grzybek i Magdalena Rogulska. W dniu 12-10-2016 r. spotkanie partnerów by?o po?wi?cone omówieniu post?pów w realizacji projektu, koordynatorzy poszczególnych pakietów zadaniowych omówili zaawansowanie prac oraz przedstawili dalsze dzia?ania.

Dwudniowe seminarium (13-14 pa?dziernika) dla lokalnych samorz?dowców oraz producentów biomasy po??czone by?o z wyjazdem studyjnym na tereny realizacji w?oskiego studium przypadku (rys.1) , w tym na plantacje trzciny olbrzymiej Arundo donax (rys.2).

Rys.1 Mapka przedstawiaj?ca teren realizacji projektu FORBIO we W?oszech (?ród?o:? Del.2.1 www.forbio-project.eu)

Trzcina olbrzymia pochodzi z Azji Wschodniej i Po?udniowej. Jest szeroko naturalizowana w regionach subtropikalnych, ?sta?a si? równie? naturalizowana i inwazyjna w wielu innych regionach, w tym w basenie Morza ?ródziemnego. Dotychczasowe wyniki dotycz?ce plonów i wymagań agrotechnicznych wskazuj? na przydatno?? tej ro?liny do produkcji etanolu z lignocelulozy.

Rys.2 Uczestnicy spotkania FORBIO na polu do?wiadczalnym Arundo donax.

Grant FORBIO

Promowanie zrównowa?onej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie

?

Projekt jest finansowany przez Uni? Europejsk? z programu Horyzont 2020 badania i innowacje zgodnie z Umow? nr 691846.

?

T?o i wyzwania

Istnieje wiele barier utrudniaj?cych wprowadzenie na rynek wyprodukowanej i zrównowa?onej bioenergii. Dotyczy to ograniczonej koordynacji polityk w dziedzinach bezpo?rednio istotnych dla sektora bioenergii, np. rolnictwa, energetyki i ?rodowiska. W krajach docelowych projektu, FORBIO b?dzie sprzyja? wi?kszej spójno?ci polityki w tych dziedzinach poprzez organizowanie konsultacji i u?atwianie wymiany informacji oraz najlepszych praktyk pomi?dzy zainteresowanymi stronami ze szczególnym uwzgl?dnieniem decydentów. Ponadto, dzi?ki skoncentrowaniu si? na gruntach s?abo wykorzystywanych, tudzie? dog??bnej ocenie zagadnień zrównowa?onego rozwoju (ekologicznych, spo?ecznych i ekonomicznych), projekt b?dzie ograniczy? ryzyko konkurencji pomi?dzy energi? odnawialn?, celami rozwoju bioenergii i celami rozwoju rolnictwa oraz bezpieczeństwa ?ywno?ciowego. Przyczyni si? to do z?agodzenia zmian klimatu i wzmocni inne cele zrównowa?onego rozwoju ?rodowiskowego (ekologiczne, spo?eczne i ekonomiczne).

?

Cele projektu

Cel 1

Identyfikacja szans spo?ecznych, ekonomicznych i ?rodowiskowych zwi?zanych z zarz?dzaniem oraz okre?lenie wyzwań dla zaawansowanego wdra?ania bioenergii poprzez seri? konsultacji wielostronnych.

?

Cel 2

Ocena potencja?u agronomicznego i techniczno-ekonomicznego dla wybranych zaawansowanych ?ańcuchów warto?ci bioenergii w studiach przypadków krajów docelowych.

?

Cel 3

Ocena ?rodowiskowej, spo?ecznej i ekonomicznej zrównowa?ono?ci wybranych zaawansowanych ?ańcuchów warto?ci bioenergii w krajach docelowych.

?

Cel 4

Analiza barier ekonomicznych i pozaekonomicznych do wprowadzenia na rynek wybranych zrównowa?onych technologii bioenergetycznych. Opracowanie strategii w celu usuni?cia wspomnianych barier, w tym okre?lenie ról i obowi?zków zainteresowanych stron.

?

Cel 5

Zach?canie europejskich rolników do produkcji nie?ywno?ciowych no?ników bioenergii oraz budowanie potencja?u podmiotów gospodarczych i innych zainteresowanych stron do ustanowienia zrównowa?onych ?ańcuchów dostaw bioenergii

?

Istota projektu

Zrównowa?ona produkcja bioenergii oraz jej zu?ycie w UE powinny by? w dalszym ci?gu rozwijane by wspomóc państwa cz?onkowskie w osi?gni?ciu celów 20-20-20 oraz by sprzyja? rozwój obszarów rolnych zapisanymi w Europejskim Partnerstwie Innowacyjno?ci ?Produkcja Rolna i Zrównowa?ono??” (ang. akronim EIP AGRI). Projekt FORBIO zademonstruje rentowno?? u?ycia ziemi w państwach cz?onkowskich dla wytwarzania surowców do produkcji bioenergii bez konkurencji dla produkcji ?ywno?ci lub paszy oraz bez wykorzystywania gruntów obecnie u?ytkowanych do celów rekreacyjnych lub ochrony ?rodowiska. Mo?liwo?? wykorzystania ziemi do ró?nych celów jest jednym z aspektów branym pod uwag? dla oceny zrównowa?ono?ci produkcji bioenergii. Wynik oceny zale?y od wielu przekrojowych czynników ?rodowiskowych, spo?ecznych i ekonomicznych, które maj? wp?yw na zrównowa?ono?? produkcji bioenergii. Projekt FORBIO rozwinie metodologi? oceny potencja?u produkcji bioenergii z surowców wyprodukowanych na dost?pnych gruntach niewykorzystywanych rolniczo (zanieczyszczonych, opuszczonych, ugorach, itp.) na poziomie krajowym i lokalnym. W tym kontek?cie zostanie opracowanych wiele studiów wykonalno?ci w wybranych lokalizacjach studiów przypadku, w trzech państwach (W?oszech, Niemczech i Ukrainie). B?dzie to mia?o na celu ustalenie podstaw dla budowy lokalnych ?ańcuchów produkcji bioenergii, które spe?ni? najwy?sze standardy zrównowa?ono?ci oraz polepsz? efektywno?? i zrównowa?ono?? ju? istniej?cych ?ańcuchów w miejscach studiów przypadków poprzez opracowanie map drogowych dla rozwoju bioenergii.

?

Partnerzy projektu

Nr

Nazwa partnera uczestnika projektu

Typ

organizacji

Kraj

1

Geonardo Environmental Technologies Ltd. (GEO) - coordinator

M?P

W?gry

2

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)

Organizacja mi?dzynarodowa

W?ochy

3

WOP – Renewable Energies

Wirtschaft & Infrastructur GmbH & Co Plangus KG (WIP)

M?P

Niemcy

4

Consiglio per la Ricerca in Agricola e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Publiczna organizacja badawcza

W?ochy

5

Biochemtex AGRO (BCXA)

Du?a firma

W?ochy

6

Blacksmith initiative (BI)

Organizacja mi?dzynarodowa

Wlk. Brytania

7

Scientific Engineering Centre “Biomass” Ltd. (SECBio)

M?P

Ukraina

8

Center for Promotion of Clean and Efficient Energy (ENERO)

M?P

Rumunia

9

Forschungsinstitut fur Bergbaufolgellandschaften e.V (FIB)

Organizacja badawcza

Niemcy

10

Polish Biomass Association (POLBIOM)

NGO

Polska

11

European Landowners’ Organization (ELO)

NGO

Belgia

12

University of Limerick (UL)

Organizacja badawcza

Irlandia

Partnerzy stowarzyszeni (Wspieraj?cy FORBIO)

TecMinho – the University-Entreprise Association (PT)

BGBIOM – National Biomass Association (BG)

eseia – European Sustainable Energy Innovation Alliance (AT)

UABio – Bioenergy Association of Ukraine (UA)

Municipality of Portoscuso (IT)

www.forbio-project.eu

??Copyright Polbiom
彩之星快三官网 调兵山市| 铁岭县| 鸡西市| 合江县| 麟游县| 新竹市| 韶关市| 安徽省| 噶尔县| 二连浩特市| 三门县| 屏南县| 收藏| 黄陵县| 木兰县| 同江市| 大洼县| 阳江市| 庆云县| 富民县| 南部县| 五原县| 新田县| 沛县| 大港区| 新和县| 兴和县| 万源市| 镶黄旗| 吉安市| 黄平县| 治多县| 宜川县| 芦山县| 余江县| 漠河县| 东丰县| 大埔县| 合水县| 湘乡市| 武功县|