Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem dzia?aj?cym na terenie ca?ej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powo?ania organizacji by?o poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych ?róde? energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na ?wiecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM wspó?pracuje z instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz wykorzystania biomasy jako ?ród?a energii odnawialnej. G?ównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i le?nej na terenach Polski.

Cz?onkami towarzystwa s? osoby, które, na co dzień stykaj? si? z problematyk? energetyczn? wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest równie? wykonawc? kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zr?bków drzewnych oraz drewna opa?owego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) wspó?finasowanym ze ?rodków Unii Europejskiej. Celem realizacji wy?ej wymienionych projektów jest te? upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystuj?cej biomas? poprzez organizacj? szkoleń i warsztatów. POLBIOM s?u?y pomoc? dla resortów, urz?dów administracji państwowej i organizacj? pozarz?dowym maj?cym na celu budow? projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowi?zków POLBIOMU nale?y równie? opracowywanie studiów celowo?ci, raportów oraz skryptów charakteryzuj?cych wdro?enie i zastosowanie technologii wykorzystuj?cej odnawialne ?ród?a energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystaj?cych z opracowań? POLBIOMU nale?? takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy do?wiadczenie w prowadzeniu plantacji ro?lin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.?


Sk?ad Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy:?

Adam ?wi?tochowski - Prezes Zarz?du;
?
Karol? Wac?aw Teliga?- Wiceprezes Zarz?du;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarz?du;
Magdalena Wanda Rogulska -?Wiceprezes Zarz?du;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarz?du;
Marek Adam Hryniewicz -?Wiceprezes Zarz?du.
?

Licznik go?ci

  • Go?ci na stronie: 0
  • Ods?on ??cznie: 0
??Copyright Polbiom
彩之星快三官网
辰溪县| 丰台区| 安吉县| 库伦旗| 阿合奇县| 隆德县| 思南县| 南安市| 紫阳县| 仙居县| 云南省| 榆社县| 惠来县| 库车县| 鄂托克旗| 德清县| 丰宁| 武汉市| 郸城县| 桐柏县| 新蔡县| 通化市| 育儿| 崇州市| 许昌市| 乌海市| 南木林县| 宁陵县| 长武县| 文水县| 桐乡市| 岳池县| 堆龙德庆县| 常山县| 景德镇市| 墨竹工卡县| 柯坪县| 勐海县| 西乡县| 江门市| 青岛市|