Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem dzia?aj?cym na terenie ca?ej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powo?ania organizacji by?o poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych ?róde? energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na ?wiecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM wspó?pracuje z instytucjami i organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz wykorzystania biomasy jako ?ród?a energii odnawialnej. G?ównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i le?nej na terenach Polski.

Cz?onkami towarzystwa s? osoby, które, na co dzień stykaj? si? z problematyk? energetyczn? wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest równie? wykonawc? kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zr?bków drzewnych oraz drewna opa?owego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) wspó?finasowanym ze ?rodków Unii Europejskiej. Celem realizacji wy?ej wymienionych projektów jest te? upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystuj?cej biomas? poprzez organizacj? szkoleń i warsztatów. POLBIOM s?u?y pomoc? dla resortów, urz?dów administracji państwowej i organizacj? pozarz?dowym maj?cym na celu budow? projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowi?zków POLBIOMU nale?y równie? opracowywanie studiów celowo?ci, raportów oraz skryptów charakteryzuj?cych wdro?enie i zastosowanie technologii wykorzystuj?cej odnawialne ?ród?a energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystaj?cych z opracowań? POLBIOMU nale?? takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy do?wiadczenie w prowadzeniu plantacji ro?lin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.?


Sk?ad Zarz?du Polskiego Towarzystwa Biomasy:?

Adam ?wi?tochowski - Prezes Zarz?du;
?
Karol? Wac?aw Teliga?- Wiceprezes Zarz?du;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarz?du;
Magdalena Wanda Rogulska -?Wiceprezes Zarz?du;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarz?du;
Marek Adam Hryniewicz -?Wiceprezes Zarz?du.
?

Licznik go?ci

  • Go?ci na stronie: 0
  • Ods?on ??cznie: 0
??Copyright Polbiom
彩之星快三官网
绥棱县| 禹城市| 鄯善县| 南乐县| 成都市| 灵台县| 渑池县| 当阳市| 岱山县| 佛山市| 东宁县| 濮阳市| 桂阳县| 沾益县| 宜宾市| 芷江| 育儿| 刚察县| 永年县| 迭部县| 离岛区| 陆良县| 镇江市| 介休市| 临洮县| 乐昌市| 丹东市| 峨眉山市| 竹北市| 固镇县| 陇西县| 曲沃县| 固始县| 扶风县| 邯郸县| 英超| 东乌珠穆沁旗| 庄浪县| 平邑县| 上虞市| 正镶白旗|